STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 
  STRONA GŁÓWNA
  AKTUALNOŚCI
  OFERTA USŁUG BIURA PORAD OBYWATELSKICH (BPO)
  ZASADY PORADNICTWA BPO
  PROJEKTY REALIZOWANE
  PROJEKTY ZREALIZOWANE
  Zapytania ofertowe
  SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK
  SPRAWOZDANIE BPO ZA 2014ROK
  SPRAWOZDANIE BPO za 2013 ROK.
  SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2011ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK
  REFERENCJE
  EDUKACJA FINANSOWA
  ŚWIETLICA "PRZYSTAŃ"
  ŚWIETLICA "PRZYJAŻN"
  WAŻNE WYDARZENIA
  WSPIERAJĄ NAS
  Wazne linki
  Mapa Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
  Licznik
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ŚWIETLICA "PRZYJAŻN"
 
Świetlica środowiskowa: „Przyjaźń”
 
        Swoją działalność zapoczątkowała w październiku 2006r. dzięki wspólnie podjętym rozmowom                                    z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Wojnowskiej Gmina Ćmielów. Funkcjonuje w użyczonym nieodpłatnie lokalu OSP ok. 20m2. Dzięki udzielonej dotacji możliwe było prowadzenie zajęć 5 dni w tygodniu w godzinach od 15.00-18.00. Do świetlicy uczęszczają dzieci z miejscowości: Wólka Wojnowska i Wojniowice. Wiek dzieci - beneficjentów świetlicy waha się od 4 -16 lat w sumie stanowi to grupę 25 osób. W ramach udzielonym dotacjom od września 2008r. możliwe było prowadzenie zajęć zróżnicowanych zależnych od wieku i zainteresowań. Prowadzone była nauka z języka angielskiego dla dwu grup wiekowych, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz z doradztwa zawodowego, natomiast dla grupy młodszej prowadzone były konsultacje logopedyczne. Na okres szkolny 2008/2009 dzieci i młodzież otrzymują poczęstunek                  z pozyskanej dotacji z PAH w ramach Akcji PAJACYK.
W roku 2008 uzyskano dotacje z takich źródeł jak:
       a)       „Śmielej w przyszłość ze świetlicą PRZYJAŹŃ – organizacja czasu wolnego poprzez edukację i zabawę dla dzieci i młodzieży z terenu Wólki Wojnowskiej” - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki-
b)       „Świetlica - Moje Miejsce” - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
        c)       Świetlica PRZYJAŹŃ – Polska Akcja Humanitarna 
Świadomy Obywatel to Obywatel znajacy swoje prawa i obowiązki  
   
Reklama  
 
 
MISJA / WIZJA BIURA PORAD OBYWATELSKICH  
  Misją BPO
Jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. poprzez edukację i aktywizację obywateli oraz zmiany polityki społecznej do zdiagnozowanych potrzeb
Wizja
BPO jest pozarzadową ogranizacją , która w oparciu o profesjonalizm doradców udziela poufnych, kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji pracując wedlug zasad i standardów sieci biur należących do ZBPO.


 
CELE STATUTOWE  
  Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej Organizacji:
Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest:
integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i degradacji społecznej.
Oraz:
1.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym :
- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych
- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe.
2.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
4.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
5. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjno- konsultacyjną i szkoleniową.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8 Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9 Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM