STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 
  STRONA GŁÓWNA
  AKTUALNOŚCI
  OFERTA USŁUG BIURA PORAD OBYWATELSKICH (BPO)
  ZASADY PORADNICTWA BPO
  PROJEKTY REALIZOWANE
  PROJEKTY ZREALIZOWANE
  Zapytania ofertowe
  SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK
  SPRAWOZDANIE BPO ZA 2014ROK
  SPRAWOZDANIE BPO za 2013 ROK.
  SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2011ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK
  REFERENCJE
  EDUKACJA FINANSOWA
  ŚWIETLICA "PRZYSTAŃ"
  ŚWIETLICA "PRZYJAŻN"
  WAŻNE WYDARZENIA
  WSPIERAJĄ NAS
  Wazne linki
  Mapa Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
  Licznik
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
ROK 2009 - sprawozdanie

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH ZA 2009 R.
Sporządzono na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r.
Nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r, nr 120, poz. 1268)
 
I.
1. Nazwa podmiotu:
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych
2. Adres podmiotu:
27-400 Ostrowiec Św. ul. Sandomierska 26a: Gmina: Ostrowiec Św. Powiat: Ostrowiecki; Województwo: Świętokrzyskie
Telefon: (0) 722 397 182
Fax: -----------
3. Data rejestracji, numer KRS: 0000015916; 04.06.2001r.
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
REGON 292388555; NIP 661-20-87-389
4. Nazwiska i imiona oraz funkcje osób- statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu :                         Agnieszka Ewa Budek- Prezes; zam. Ostrowiec Świętokrzyski os. Ogrody 30/42;
Małgorzata Pawełek- Sekretarz; zam. Ostrowiec Świętokrzyski os. Stawki 24/27
5. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest: integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych; współpraca ze wszystkimi instytucjami                         i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu, degradacji                                   i wykluczeniu społecznemu.
a) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,                  w tym:
- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych;
- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe;
b) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.
Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych- rehabilitacji społeczno-zawodowej, mającej na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, co oznacza przygotowanie do aktywnego pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz pokonywania barier utrudniających włączenie się tych osób w życie społeczne i zawodowe.
c) Rehabilitacja społeczno-zawodowa, mająca na celu wyrobienie zaradności osobistej, pobudzenie aktywności społecznej, umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych osób niepełnosprawnych, jak i innych grup wykluczenia społecznego.
d) Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
e) Prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu, szkolenia lub przekwalifikowania.
f) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
g) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                               w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie.
h) Promocja i organizacja wolontariatu.
i) Prowadzenie działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
j) Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
k) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
l) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
ł) Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjną i szkoleniową.
II.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych w 2009r. Realizowało niżej wymienione projekty, które są zgodne z zakresem działalności statutowej:
1.        Biuro Porad Obywatelskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
2.        Biuro Porad Obywatelskich w Kunowie
3.        Biuro porad Obywatelskich w Waśniowie
4.        Świetlica Środowiskowo-Edukacyjna „Przyszłość” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
5.        Świetlica Środowiskowo-Edukacyjna „Przyjaźń” w Wólce Wojnowskiej, Gmina Ćmielów
6.           Świetlica środowiskowa "Przystań" w Kolonii Inwalidzkiej, Kolonii Piaski, Chocimowie, Prawęcinie, Gmina Kunów
7.         
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
 
I BIURO PORAD OBYWATELSKICH
1. Biuro Porad Obywatelskich  jest pozarzadową ogranizacją ,działająca w strukturach Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych, która w oparciu o profesjonalizm doradców udziela poufnych, kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji pracując wedlug zasad i standardów sieci biur należących do ZBPO.
Misją BPO jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. poprzez edukację i aktywizację obywateli oraz zmiany polityki społecznej do zdiagnozowanych potrzeb.
Realizuje swoje zadania przez możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w czasie pełnionych dyżurów.  Pomaga ludziom w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji w oparciu o obowiązujące przepisy , wskazuje im przysługujące środki odwoławcze, udostępnia wzory pism procesowych i urzędowych
Informacje i porady w Biurze udzielane są wszystkim obywatelom bez względu na wiek, płeć, status majątkowyczy narodowość wg standardów Biur Porad Obywatelskich, to jest jednolitego systemu informacyjnego zapewniającego poufność, bezpłatność, bezstronność, niezależność, aktualność i rzetelność .
Projekty realizowane przez BPO w 2009r
• „Organizowanie nieodpłatnego kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca
     Świętokrzyskiego” - dotacja z Urzędu Miasta Ostrowca Św.
• „ Prowadzenie BPO dla mieszkańców Gminy Kunów” – dotacja z Urzędu Miasta i Gminy
     w Kunowie”
• „Pomocna Dłoń”- współpraca przy realizacji projektu w ramach PO KL wnioskodawca MOPS
• Fundusz Grantowy Związku Biur Porad Obywatelskich”finansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze
      środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Obywatel i Prawo IV"
• Projekt „Dobra jakość pracy - dobra porada” finansowany ze środków Fundacji im. St. Batorego z Programu
   Edukacji Prawnej
• Organizowanie nieodpłatnego kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Waśniowa ( Umowa
    Współpracy)
 
SPRAWOZDANIE    BPO w Ostrowcu Św.
 
 
1.       Okres, który obejmuje sprawozdanie – 01.01.2009r. – 31.12.2009 r.
2.       Liczba klientów – 627
3.       Całkowita liczba porad – 1163*
 
      w tym porady:
telefoniczne –    21
listowne                        -     76
kontakt osobisty – 530
e-mail                             -      
 4.Kategorie spraw

                                           NAZWA KATEGORII

 
Ilość
spraw
01 MIESZKANIA
88
02 PRZESTĘPCZOŚĆ
127
03 RODZINA
138
04 ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
38
05 URZĘDY I SĄDY
157
06 WŁASNOŚĆ (dotyczy rzeczy ruchomych i nieruchomości, ale nie mieszkań własnościowych)
307
07 ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
95
08 ZADŁUŻENIA
70
09 ZATRUDNIENIE
109
10 ZDROWIE
34
suma
1163

 

*klienci zazwyczaj odwiedzają nas parokrotnie
 
 
 
 
 
5. Płeć
PŁEĆ

LICZBA KLIENTÓW

 
Kobiety
364
Mężczyźni
263

 

Wykształcenie
WYKSZTAŁCENIE
LICZBA KLIENTÓW

Podstawowe

 
81
Zawodowe
165
Średnie
191
Wyższe
43
Brak danych
147

 

 
6.Źródło/ źródła utrzymania

ŹRÓDŁA UTRZYMANIA

 
LICZBA KLIENTÓW
Brak dochodu
90
alimenty
3
emerytura
121
pomoc społeczna
55
praca
162
Praca dorywcza
3
praca rodziny
25
renta
53
renta rodzinna
2
PUP
28
zasiłek rodzinny
 
ZUS
13
Inne
8
Brak danych
64

 

 
7  Miejsce zamieszkania
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
LICZBA KLIENTÓW

Miejscowość (BPO)

 
336
Spoza miejscowości
291
Brak danych
 

 

 
 8 Źródło/ źródła informacji o BPO
INFORMACJA O BPO
LICZBA KLIENTÓW

Media

 
177
Znajomi
278
Inne(ogłoszenia, przechodząc)
28
Instytucje
116
Brak danych
28

 

Świadomy Obywatel to Obywatel znajacy swoje prawa i obowiązki  
   
Reklama  
 
 
MISJA / WIZJA BIURA PORAD OBYWATELSKICH  
  Misją BPO
Jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. poprzez edukację i aktywizację obywateli oraz zmiany polityki społecznej do zdiagnozowanych potrzeb
Wizja
BPO jest pozarzadową ogranizacją , która w oparciu o profesjonalizm doradców udziela poufnych, kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji pracując wedlug zasad i standardów sieci biur należących do ZBPO.


 
CELE STATUTOWE  
  Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej Organizacji:
Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest:
integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i degradacji społecznej.
Oraz:
1.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym :
- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych
- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe.
2.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
4.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
5. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjno- konsultacyjną i szkoleniową.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8 Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9 Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM