STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 
  STRONA GŁÓWNA
  AKTUALNOŚCI
  OFERTA USŁUG BIURA PORAD OBYWATELSKICH (BPO)
  ZASADY PORADNICTWA BPO
  PROJEKTY REALIZOWANE
  PROJEKTY ZREALIZOWANE
  Zapytania ofertowe
  SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK
  SPRAWOZDANIE BPO ZA 2014ROK
  SPRAWOZDANIE BPO za 2013 ROK.
  SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2011ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK
  REFERENCJE
  EDUKACJA FINANSOWA
  ŚWIETLICA "PRZYSTAŃ"
  ŚWIETLICA "PRZYJAŻN"
  WAŻNE WYDARZENIA
  WSPIERAJĄ NAS
  Wazne linki
  Mapa Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
  Licznik
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH ZA 2010 R.

 

I. Dane ogólne

1. Nazwa podmiotu:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych

2. Adres podmiotu:

27-400 Ostrowiec Św. ul. Sandomierska 26a: Gmina: Ostrowiec  Św. Powiat: Ostrowiecki; Województwo: Świętokrzyskie

Telefon: (0) 722 397 182

Fax: -----------

3. Data rejestracji, numer KRS: 0000015916; 04.06.2001r.

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

REGON 292388555; NIP 661-20-87-389

4. Nazwiska i imiona oraz funkcje osób - statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu :                         Agnieszka Ewa Budek- Prezes; zam. Ostrowiec Świętokrzyski os. Ogrody 30/42;

Małgorzata  Zofia Pawełek- Sekretarz; zam. Ostrowiec Świętokrzyski os. Stawki 24/27

5. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest: integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych; współpraca ze wszystkimi instytucjami                         i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu, degradacji                                   i wykluczeniu społecznemu.

a)     Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,                  w tym:

- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych;

- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających  na celu przekwalifikowanie zawodowe;

b)    Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.

c)     Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.

d)    Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.

e)     Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjną i szkoleniową.

f)      Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

g)    Prowadzenie działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

h)    Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

i)      Promocja i organizacja wolontariatu.

j)      Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

k)     Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego                                       i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie.

II. Podstawę prawną działania Stowarzyszenia stanowi:

 Ustawa z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 Statut Stowarzyszenia uchwalony dnia 08.06.2000r. (ostatnie zmiany dokonano dnia 11.02.2004r.).

 

III. Stowarzyszenie posiada:

Bieżący rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym o/ Ostrowiec Św. Nr: 05 8507 0004 2001 0051 4969 0001

 

IV. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

1) Realizacja celów statutowych stowarzyszenia – poprzez prowadzenie działalności:

 

1. Biuro Porad Obywatelskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

2.    Biuro Porad Obywatelskich w Kunowie

3.    Biuro Porad obywatelskich w Waśniowie

4 Świetlica Środowiskowa „Przyjaźń” w Wólce Wojnowskiej, Gmina Ćmielów

5. Świetlice środowiskowe "Przystań" w Kolonii Inwalidzkiej, Chocimowie, Prawęcinie, Bukowiu Gmina Kunów

 

V.  Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony.

 

VI. SPRAWOZDANIA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI OPP za 2010r.

 

1. BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Biuro Porad Obywatelskich w Ostrowcu Świętokrzyskim działa i funkcjonuje od 15 kwietnia 2002.          

Nadrzędnym i zasadniczym celem zadania „Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego jest  pomoc i kształtowanie postaw obywatelskich poprzez realizację wizji BPO którą jest udzielanie kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji, wypracowanych według zasad  i standardów sieci Biur należących do Związku Biur Porad Obywatelskich, w oparciu o profesjonalizm doradców oraz wypełnianie misji Biura, którą jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki.

 

Projekty realizowane przez BPO w 2010r.

     Organizowanie nieodpłatnego kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców  Ostrowca Św.”

- 6.000 zł. dotacja z Gminy Ostrowiec Św.

     Prowadzenie BPO dla mieszkańców Gminy Kunów” – 4.000 zł. – dotacja  z Gminy Kunów”

     Organizowanie nieodpłatnego kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców  Gminy Waśniów

-4.000 zł.

     Programy mające na celu umocnienie i rozwój instytucji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

- 5.400 zł. dotacja otrzymana zgodnie z Umową  z Województwem Świętokrzyskim

 

SPRAWOZDANIE z działalności Biura Porad Obywatelskich

 

1)       Okres, który obejmuje sprawozdanie – 01.01.2010r. – 31.12.2010 r.

2)       Liczba klientów – 611

3)       Całkowita liczba porad – 1111*

 

      w tym porady:

telefoniczne                                 -              8

listowne                        -              85

kontakt osobisty                         -              518

e-mail                            -              0  

 

4) Kategorie spraw

DZIEDZINA

Liczba b.o

01 MIESZKANIA

56

02 PRZESTĘPCZOŚĆ

110

03 RODZINA

141

04 ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

25

05 URZĘDY I SĄDY

192

06 WŁASNOŚĆ (dotyczy rzeczy ruchomych i nieruchomości, ale nie mieszkań własnościowych)

257

07 ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI

114

08 ZADŁUŻENIA

57

09 ZATRUDNIENIE

88

10 ZDROWIE

71

RAZEM

1111

*klienci zazwyczaj odwiedzają nas parokrotnie

 

Płeć

Liczba b.o

Kobieta

357

Mężczyzna

254

Wykształcenie

Liczba b.o

1. podstawowe

86

2. zawodowe

170

3. średnie

176

4. wyższe

52

5. brak danych

127

     

 

Dochody

 

Liczba b.o

01. brak dochodu

130

03. emerytura

95

04. pomoc społeczna

58

06. praca

150

08. praca rodziny

36

09. renta

41

10. renta rodzinna

4

12. PUP

32

15. ZUS

16

17. brak danych

49

 

Skąd wie o BPO

 

Liczba b.o

1. instytucje

133

2. media

78

3. znajomi

367

4. Inne

33

2.  Świetlica środowiskowa: „Przyjaźń” - Wólka Wojnowska Gmina Ćmielów

Wólka Wojnowska i Wojnowice  to wioski na terenie Gminy Ćmielów. Stanowią jeden z najuboższych obszarów powiatu ostrowieckiego. Gminę tę zamieszkuje niewielka liczba mieszkańców (według danych z 30 czerwca 2004 2 ), która stanowi 7942 osoby, w głównej mierze osoby utrzymujące się z rolnictwa. Wólkę Wojnowską zamieszkuje 210 mieszkańców.  W miejscowości tej nie ma ani szkoły ani przedszkola, więc dzieci mają utrudniony dostęp do edukacji  i zajęć rozwijających zainteresowania. Aby zwiększyć szanse podopiecznych na dobry start w przyszłość, świetlica „Przyjaźń” powstała i działa w nieodpłatnie użyczonym lokalu Remizy OSP w Wólce Wojnowskiej od października 2006 r. Obecnie na świetlicę uczęszcza 18-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat.

 

W roku 2010/2011 uzyskano dotacje z takich źródeł jak:

a)       Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlic PRZYJAŹŃ i PRZYSTAŃ w miejscowościach Wólka Wojnowska i Chocimów” - 34.500 zł. dotacja udzielona przez Fundację PZU

Projekt zakłada:

ü       uczestnictwo przez 10 miesięcy 16 chłopców i dziewczynek z miejscowości Chocimów oraz 18 chłopców                       i dziewczynek z miejscowości Wólka Wojnowska;

ü       uczestnictwo w zajęciach ogólnorozwojowych średnio 10 osób w każdej ze świetlic;

ü       przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego przez cały okres trwania projektu 10 m-cy (grupa starsza) uczęszczać będzie ok. 10 osób w Chocimowie i 8 osób w Wólce Wojnowskiej;

ü       przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z wyłonioną grupą ;

ü       doradztwo zawodowe dla grupy 6-8 osób w każdej z obu miejscowości;

ü       indywidualne konsultacje logopedyczne, którymi objętych będzie 6 dzieci w obu miejscowościach;

ü       przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla grupy młodszej wiekowej.

 

b) “Młody Odkrywca Wsi Wojnowskiej” - 5.500 zł. Dotacja udzielona przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

      projekt zakładał:

     zapewnienie kosztów osobowych wychowawcy (umowa zlecenie) realizującego zadanie;

     Zakup aparatu fotograficznego;

     Zakup dyktafonu;

     zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego) i Muzeum w Częstocicach

 

 

 

 

 

 

c)     “ Moja Mała Ojczyzna” popularyzacja edukacji regionalnej wśród dzieci i młodzieży – 3.000 zł. dotacja zgodnie z umową zawartą z Województwem Świętokrzyskim

 

projekt zakładał:

     pogłębianie świadomości historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości regionu wśród beneficjentów programu;

     promowanie aktywnej postawy obywatelskiej;

     wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z ich „Małą Ojczyzną” - integracja ze środowiskiem lokalnym;

     doskonalenie umiejętności dokumentowania i promowania zdobytej wiedzy;

     krzewienie wśród młodzieży tradycji i przygotowanie do współtworzenia nowej;

     umiejętność współpracy i współdziałania w grupie;

     rozwijanie uzdolnień manualnych.

Zakupiono:

     nagrody dla uczestników konkursu podsumowującego zadanie;

     artykuły plastyczne do zajęć.

 

3. Świetlice środowiskowe: "Przystań"

Pierwsza działalność Świetlic PRZYSTAŃ na terenach Gminy Kunów sięga 2007 r., kiedy to na okres ferii zimowych zostało wprowadzone zadanie: prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Kunów w 4 miejscowościach tj. Kol. Inwalidzka, Kol. Piaski, Prawęcin, Chocimów. Wszystko w uzgodnieniu z władzami Miasta i Gminy Kunów. Świetlice zagospodarowane i doposażone w  niezbędny sprzęt ze źródeł pochodzących od indywidualnych darczyńców i środków własnych Stowarzyszenia. Rokrocznie udzielone dotacje ze środków Gminy Kunów na realizację powyższego zadania daje możliwości zakupu doposażenia jak i wyposażenia świetlic w niezbędny sprzęt sportowy, plastyczny czy zakup gier stolikowych itp. Na świetlice uczęszcza zróżnicowana grupa dzieci i młodzieży  pod względem wieku od 4 -19 lat, jak                   i liczebności w sumie  liczba dzieci i młodzieży sięga ok.   70 osób, a kolejne 20 osób to ich najbliższe otoczenie również angażujące się  w prace na rzecz świetlic. Dzięki staraniom Stowarzyszenia pozyskano na działalność świetlic następujące dotacje :              

 

a) „Prowadzenie świetlic środowiskowych „Przystań” w miejscowościach Kolonia Inwalidzka, Chocimiów, Prawęcin i Bukowie”   - 13 000 zł. Gmina Kunów

projekt zakładał:

     prowadzenie świetlic dwa dni w tygodniu każda w godz. 15.00 – 19.00 przez okres 5 miesięcy trwania umowy;

     realizowanie przez wychowawców stałych elementów pracy z podopiecznymi świetlicy tj. odrabianie lekcji, kółko plastyczne, sportowe,  współpraca z rodzicami angażując ich w organizowane przez świetlice spotkania okolicznościowych m.in. Dzień Matki, Dzień Dziecka.

     zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno – turystycznej;

     zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Tenisa Stołowego.

W ramach projektu zakupiono i zabezpieczono:

     koszty osobowe dwóch wychowawców realizujących zadanie (umowa zlecenie);

     koszty związane z zakupem usług rachunkowych;

     zakup doposażenia świetlic (meble, sprzęt sportowy)

     zakup art. żywnościowych dla dzieci uczestniczącej na zajęcia do świetlic;

     zakup art. papierniczych do zajęć w tym plastycznych;

     zorganizowanie i zakup nagród na Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego;

     zorganizowanie i pokrycie kosztów wycieczki edukacyjno – turystycznej i Dnia Dziecka

 

b)       Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlic PRZYJAŹŃ i PRZYSTAŃ w miejscowościach Wólka Wojnowska i Chocimów” - 34.500 zł. dotacja udzielona przez Fundację PZU dotacja na rok 2010/2011

              

                   projekt zakłada/ł:

ü       uczestnictwo przez 10 miesięcy 16 chłopców i dziewczynek z miejscowości Chocimów oraz 18 chłopców                       i dziewczynek z miejscowości Wólka Wojnowska;

ü       uczestnictwo w zajęciach ogólnorozwojowych średnio 10 osób w każdej ze świetlic;

ü       przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego przez cały okres trwania projektu 10 m-cy (grupa starsza) uczęszczać będzie ok. 10 osób w Chocimowie i 8 osób w Wólce Wojnowskiej;

ü       przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z wyłonioną grupą ;

ü       doradztwo zawodowe dla grupy 6-8 osób w każdej z obu miejscowości;

ü       indywidualne konsultacje logopedyczne, którymi objętych będzie 6 dzieci w obu miejscowościach;

ü       przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla grupy młodszej wiekowej.

 

 

c) “Moja Mała Ojczyzna” popularyzacja edukacji regionalnej wśród dzieci i młodzieży – 3.000 zł. dotacja zgodnie                 z umową zawartą z Województwem Świętokrzyskim

 

projekt zakładał:

     pogłębianie świadomości historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości regionu wśród beneficjentów programu;

     promowanie aktywnej postawy obywatelskiej;

     wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z ich „Małą Ojczyzną” - integracja ze środowiskiem lokalnym;

     doskonalenie umiejętności dokumentowania i promowania zdobytej wiedzy;

     krzewienie wśród młodzieży tradycji i przygotowanie do współtworzenia nowej;

     umiejętność współpracy i współdziałania w grupie;

     rozwijanie uzdolnień manualnych.

Zakupiono i zabezpieczono:

     nagrody dla uczestników konkursu podsumowującego zadanie;

     artykuły plastyczne do zajęć;

     aparat fotograficzny;

     zakupiono dyktafon;

     koszty osobowe wychowawcy.

 

 

VII.

Odpisy Uchwał Walnego Zebrania

1)     Uchwała nr 1//Sp-wyb/2010 z dnia 30.06.2010 r. o zatwierdzeniu :

·       sprawozdania merytorycznego za 2009r.

·       sprawozdania finansowego za 2009 r.

·       Nowego składu Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych;

·       nowego składy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych. 

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2010 spotkał się 6 razy i podjął 5 Uchwał.

 

VIII.

 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

 

LP

Wyszczególnienie

Ilość

1

Składki członkowskie

430,00

2

Realizacja programów celowych

71328,96

3

Darowizny 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

1521,10

4

Darowizny pozostałe

508,65

5

Przychody finansowe

13,62

6

Sprzedaż usług

4000,00

Razem:

77802,33

 

2. Informacja o poniesionych kosztach (cele statutowe, administracja, działalność gospodarcza, pozostałe koszty):
Stowarzyszenie poniosło koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 56.113,38

3. Dane o:
- liczbie osób zatrudnionych – Stowarzyszenie w roku 2011 zawarło 19 umów zleceń. Wynagrodzenie  z tego tytułu wyniosło:

z tytułu umowy o pracę 0,00 zł brutto

z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia 35.487,36 zł brutto


- Stowarzyszeniu w roku 2010 udzielono pożyczkę krótkoterminową – nieoprocentowaną na kwotę 3.200,00
- wartości nabytych obligacji – Stowarzyszenie nie posiada obligacji, udziałów lub innych akcji,
- nabytych nieruchomościach – Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości oraz innych środków trwałych,
- wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych w sprawozdaniu finansowym.
Wartość aktywów wynosi 22.048,59


4. Informację o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację    w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Stowarzyszenie SNROB złożyło do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. – CIT 8, kwota zwolniona z podatku w myśl art. 17 ust.1 pkt. 6c – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5
. Informacja o przeprowadzonych w stowarzyszeniu kontrolach:

W roku 2010 nie przeprowadzono żadnych kontroli.


Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych dziękuje wszystkim Darczyńcom, rozumiejącym drugiego człowieka w jego trudach losu i ciężkich, codziennych dniach życia. Dzięki otrzymanym środkom finansowym możliwym stało się wykonanie naszych zadań. Wyrazy podziękowań składamy również tym, którzy bezpośrednio, jako wolontariusze pracowali na rzecz Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

Agnieszka Budek – Prezes                               ..............................................


Małgorzata Pawełek – Skarbnik       ..............................................


Anna Dymanowska – Sekretarz      ..............................................

Świadomy Obywatel to Obywatel znajacy swoje prawa i obowiązki  
   
Reklama  
 
 
MISJA / WIZJA BIURA PORAD OBYWATELSKICH  
  Misją BPO
Jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. poprzez edukację i aktywizację obywateli oraz zmiany polityki społecznej do zdiagnozowanych potrzeb
Wizja
BPO jest pozarzadową ogranizacją , która w oparciu o profesjonalizm doradców udziela poufnych, kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji pracując wedlug zasad i standardów sieci biur należących do ZBPO.


 
CELE STATUTOWE  
  Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej Organizacji:
Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest:
integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i degradacji społecznej.
Oraz:
1.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym :
- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych
- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe.
2.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
4.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
5. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjno- konsultacyjną i szkoleniową.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8 Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9 Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM