STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 
  STRONA GŁÓWNA
  AKTUALNOŚCI
  OFERTA USŁUG BIURA PORAD OBYWATELSKICH (BPO)
  ZASADY PORADNICTWA BPO
  PROJEKTY REALIZOWANE
  PROJEKTY ZREALIZOWANE
  Zapytania ofertowe
  SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK
  SPRAWOZDANIE BPO ZA 2014ROK
  SPRAWOZDANIE BPO za 2013 ROK.
  SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2011ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK
  REFERENCJE
  EDUKACJA FINANSOWA
  ŚWIETLICA "PRZYSTAŃ"
  ŚWIETLICA "PRZYJAŻN"
  WAŻNE WYDARZENIA
  WSPIERAJĄ NAS
  Wazne linki
  Mapa Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
  Licznik
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
PROJEKTY ZREALIZOWANE


                                                  PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2015R.

1.Projekt realizowany od  marca do  grudnia  2015r. z dotacji  
                  Miasta i  Gminy Ostrowiec Kunów
 "PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KUNÓW" ,


2.Projekt realizowany od  kwietnia do  grudnia  2015r. z dotacji    Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 

„ORGANIZOWANIE NIEODPŁATNEGO I KOMPLEKSOWEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”,


 3. Projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2015 r. z dotacji 
     Miasta i  Gminy Ćmielów

    "PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH" 

4.Projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2015 r. z dotacji 
      Gminy Waśniów

    "PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH" 5. Zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych pn „Lepsze jutro – działania wspierające osoby niepełnosprawne” - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego-realizacja od lipca do pazdziernika

6.Świadomy konsument – to doinformowany obywatel edycja II”

zadanie zrealizowane w okresie od   04 maja do  31 października 2015
zgodnie z umową nr 32/PS/2015  zawartą w dniu 21 kwietnia 2015
pomiędzy
Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez :
Panią Barbarę Jakacką – Green Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nr KRS 0000015916
Liczbowa skala działań zrealizowanych w ramach zadania
·    192 godz. poświęcone na konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą ds. obywatelskich
 w 4 punktach BPO  w 4 Gminach Powiatu Ostrowieckiego z których skorzystało 214 osoby
·     48 godz. poświęconych na konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą ds. obywatelskich w
1 puncie BPO w 1 Gminie Powiatu Starachowickiego w liczbie 53 osób.

Rozbicie na poszczególne Gminy: liczba osób i udzielonych porad
 
                                     ► Mieszkańcy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: 30 osób i 59 udzielonych porad + 38
                              osób na spotkaniach grupowyc
 Mieszkańcy Gminy Kunów: 35 osób i 35 udzielonych porad
 
           ► Mieszkańcy Gminy Waśniów: 47 osób – 78 udzielonych porad + 22 osoby odbyło szkolenie grupowe
►  Mieszkańcy Gminy Ćmielów: 16 osób i 40 udzielonych porad
                                  + 26 osób skorzystało z warsztatów grupowych
                      ► Mieszkańcy Gminy Starachowice: 33 osoby i 52 udzielonych porad + 20 osób
                                skorzystało szkolenie grupowe 
 
 
 

Projekt"Z PZU po lekcjach" realizowany ze świetlicami PRZYJAŹŃ I PRZYSTAŃ z dotacji PZU

 zrealizowany w okresie  od 01.09.2014 –  30.06.2015r         
PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2014roku

 

Projekt realizowany od maja do pazdziernika z dotacji Świetokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

         "ŚWIADOMY KONSUMENT , TO DOINFORMOWANY OBYWATEL"


2.Projekt   realizowany od  marca do  grudnia  z dotacji Gminy Kunów

"PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KUNÓW" 

3.Projekt realizowany od  marca do  grudnia z dotacji Gminy
    Ostrowiec Świętokrzyski 

„ORGANIZOWANIE NIEODPŁATNEGO I KOMPLEKSOWEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”


4. Projekt realizowany od kwietnia do grudnia z dotacji Gminy Waśniów

        "PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH"

5.Projekt realizowany od czerwca do grudnia  w ramach Rządowego Projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich współfinansowany ze srodków MPiPS w partnerstwie z Gminami:Ostrowiec Św.,Kunów, Waśniów

"BIURO PORAD OBYWATESKICH -  poradnictwo obywatelskie formą wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawną i obywatelską"

  
                                                                
                                                                          

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski                                                                                                  Gmina Waśniów
 
 
 
Sprawozdania z realizacji zadania Patriotyzm Jutra.
 „Świętokrzyskie jakie cudne” to projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych z siedzibą                           w Ostrowcu Św., realizowany w świetlicy środowiskowej PRZYJAŹŃ w Wólce Wojnowskiej Gmina Ćmielów. Nasze zadanie jako jedno ze 107 zostało dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski                         w ramach programu „PATRIOTYZM JUTRA” na rok 2014.
Przez sześć miesięcy (V-XI.2014) wychowawca Pani Barbara Rejkowiczzatrudniona w ramach zadania prowadziła z dziećmi i młodzieżą:
koło turystyczne - pod nazwą "Cudze chwalicie swego nie znacie" zajęcia w tym kole miały za zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży najbliższe otoczenie, miejsca ważne historycznie.   W większości były to miejsca, do których jest dostępność i są oddalona w obrębie Gminy. Nadmienić należy, że w okresie wakacyjnym w miesiącu sierpniu zorganizowana została wycieczka wyjazdowa połączona z rajdem pieszym                     w Góry Świętokrzyskie dla wszystkich dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych.
warsztaty w kole fotograficznym i plastycznym, a w nim moja "mała ojczyzna" widziana  w obiektywie.   Wraz z opiekunką dzieci i młodzież biorąca udział w tym kole, szukała miejsc historycznych, z tradycją                         i fotografowała je. Najlepsze zdjęcia zostały wywołane, a posumowaniem był 29.11.2014 r.  wernisaż prac                   w Domu Kultury w Ćmielowie. Dzięki uprzejmości Pani dyrektor Justyny Chamery oprawione zdjęcia oraz makieta Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie  prezentowane były dla szerszej grupy odbiorców. W tym dniu miło było nam gościć lokalne władze na czele z wiceburmistrzem Panem Tadeuszem Chmileckim, panią Joannę Suska – Prezes Stowarzyszenia Ziemi Ćmielowskiej „Razem dla przyszłości”, pracowników Domu Kultury, dzieci i młodzież ze świetlicy, zajęć plastycznych, rodziców oraz mieszkańców Gminy Ćmielów.
Celem wszystkich edycji programu „Patriotyzmu Jutra” jest wspieranie ważnych i oryginalnych inicjatyw związanych z historią Polski, upamiętnieniem wydarzeń i postaci istotnych w dziejach kraju, w tym na gruncie lokalnym, należy stwierdzić, że bez wątpienia takim był projekt„Świętokrzyskie jakie cudne” realizowany przez nasze Stowarzyszenie. 


 PROJEKTY ZREALIZOWANE w 2013 roku:

 1.„ORGANIZOWANIE NIEODPŁATNEGO I KOMPLEKSOWEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich

2.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z   PRACY

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Gminy Kunów

3.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gminie Waśniów


4.Zadanie publiczne pn"Wspieramy rodziny-prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych"

 5.Zadanie publiczne pn."niePEŁNOSPRAWNA KOBIETA- warsztaty lepszego jutra" płatne ze srodków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego


PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2012 r

 
1.„ORGANIZOWANIE NIEODPŁATNEGO I KOMPLEKSOWEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich

2.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACYProwadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Gminy Kunów

 3.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACYProwadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gminie Waśniów

4. PROJEKT PARTNERSKI STOWARZYSZENIA CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ CIS w WARSZAWIE "Poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych z terenu 3 województw: mazowieckiego, śląskiego ,świętokrzyskiego "  

PROJEKTY  ZREALIZOWANE  W 2011R

1.Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.”

2.Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców  
Gminy Kunów

3.Prowadzenie  Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Gminy Waśniów


Zrealizowane projekty w 2010r    


 1.Prowadzenie świetlic środowiskowo-edukacyjnych w miejscowościach : Kolonia Inwalidzka, Prawęcin, Chocimiów, Bukowie

2..Realizacja Zadania Publicznego- ; Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańcw Ostrowca Świętokrzyskiego  
   
                                 
  3..Realizacja zadania publicznego -Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańcw Gminy Kunów

4. Realizacja zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców w Gminy Waśniów,

5.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

6. Projekt w ramach programu partnerskiego Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Świetlica- Moje Miejsce;

7. Projekt partnerski Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej realizowany ze Stowarzyszeniem Na rzecz osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim  oraz ze Stowarzyszeniem Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej finansowane ze środków PFRON

8. Realizacja zadania publicznego  Programy mające na celu umocnienie i rozwój instytucji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim 

 


Świadomy Obywatel to Obywatel znajacy swoje prawa i obowiązki  
   
Reklama  
 
 
MISJA / WIZJA BIURA PORAD OBYWATELSKICH  
  Misją BPO
Jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. poprzez edukację i aktywizację obywateli oraz zmiany polityki społecznej do zdiagnozowanych potrzeb
Wizja
BPO jest pozarzadową ogranizacją , która w oparciu o profesjonalizm doradców udziela poufnych, kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji pracując wedlug zasad i standardów sieci biur należących do ZBPO.


 
CELE STATUTOWE  
  Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej Organizacji:
Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest:
integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i degradacji społecznej.
Oraz:
1.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym :
- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych
- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe.
2.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
4.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
5. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjno- konsultacyjną i szkoleniową.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8 Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9 Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM