STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 
  STRONA GŁÓWNA
  AKTUALNOŚCI
  OFERTA USŁUG BIURA PORAD OBYWATELSKICH (BPO)
  ZASADY PORADNICTWA BPO
  PROJEKTY REALIZOWANE
  PROJEKTY ZREALIZOWANE
  Zapytania ofertowe
  SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK
  SPRAWOZDANIE BPO ZA 2014ROK
  SPRAWOZDANIE BPO za 2013 ROK.
  SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2011ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK
  REFERENCJE
  EDUKACJA FINANSOWA
  ŚWIETLICA "PRZYSTAŃ"
  ŚWIETLICA "PRZYJAŻN"
  WAŻNE WYDARZENIA
  WSPIERAJĄ NAS
  Wazne linki
  Mapa Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
  Licznik
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
SPRAWOZDANIE BPO za 2013 ROK.

Okres sprawozdanie od 01 stycznia 2013   - 31 grudnia  2013r

  BPO w    Ostrowcu  Św.  przyjęło: 699 klientów i udzieliło 1185   porad

      w tym porady:                         

telefoniczne          -           250

listowne                -           15

kontakt osobisty  -           432

e-mail                   -           2

 

4) Kategorie spraw

DZIEDZINA

Ostrowiec Św.

01 MIESZKANIA

24

02 PRZESTĘPCZOŚĆ

25

03 RODZINA

123

04 ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

72

05 URZĘDY I SĄDY

246

06 WŁASNOŚĆ (dotyczy rzeczy ruchomych i nieruchomości, ale nie mieszkań własnościowych)

268

07 ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI

107

08 ZADŁUŻENIA

33

09 ZATRUDNIENIE

93

10 ZDROWIE

194

RAZEM

1185

*klienci zazwyczaj odwiedzają nas parokrotnie

 

Płeć

Ostrowiec Św.

Kobieta

438

Mężczyzna

261

Ogólem

699

W tym


Osoby niepełnosprawne

 

Ostrowiec Św.

1Kobieta

248

2. Mężczyzna

153

Ogółem

401

   

Wykształcenie

Ostrowiec Św.

1. podstawowe

117

2. zawodowe

205

3. średnie

182

4. wyższe

34

5. brak danych

161

Ogółem

699

 Dochody

 

Ostrowiec Św.

01. brak dochodu

105

03. emerytura

116

04. pomoc społeczna

64

06. praca

165

08. praca rodziny

1

09. renta

63

10. renta rodzinna

7

12. PUP

20

15. ZUS

2

17. inne

156

Ogółem

699

  Skąd wie o BPO

 

Ostrowiec Św.

1. instytucje

117

2. media

39

3. znajomi

364

4. Inne

179

Ogółem

699

 

 

Świadomy Obywatel to Obywatel znajacy swoje prawa i obowiązki  
   
Reklama  
 
 
MISJA / WIZJA BIURA PORAD OBYWATELSKICH  
  Misją BPO
Jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. poprzez edukację i aktywizację obywateli oraz zmiany polityki społecznej do zdiagnozowanych potrzeb
Wizja
BPO jest pozarzadową ogranizacją , która w oparciu o profesjonalizm doradców udziela poufnych, kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji pracując wedlug zasad i standardów sieci biur należących do ZBPO.


 
CELE STATUTOWE  
  Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej Organizacji:
Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest:
integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i degradacji społecznej.
Oraz:
1.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym :
- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych
- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe.
2.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
4.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
5. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjno- konsultacyjną i szkoleniową.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8 Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9 Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM