STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 
  STRONA GŁÓWNA
  AKTUALNOŚCI
  OFERTA USŁUG BIURA PORAD OBYWATELSKICH (BPO)
  ZASADY PORADNICTWA BPO
  PROJEKTY REALIZOWANE
  PROJEKTY ZREALIZOWANE
  Zapytania ofertowe
  SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK
  SPRAWOZDANIE BPO ZA 2014ROK
  SPRAWOZDANIE BPO za 2013 ROK.
  SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2011ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK
  REFERENCJE
  EDUKACJA FINANSOWA
  ŚWIETLICA "PRZYSTAŃ"
  ŚWIETLICA "PRZYJAŻN"
  WAŻNE WYDARZENIA
  => INFORMATOR OBYWATELSKI
  WSPIERAJĄ NAS
  Wazne linki
  Mapa Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
  Licznik
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
INFORMATOR OBYWATELSKI
Obywatelskieinfo.ngo.pl - nowy serwis Związku Biur Porad Obywatelskich

 Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) zaprasza do odwiedzenia Informatora Obywatelskiego – nowego serwisu edukacyjno-poradniczego, który od 1 stycznia br.  uruchomiony został w portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

ZBPO jest organizacją, która od ponad 17 lat działa na rzecz bezpłatnego dostępu do poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Aktualnie działalność tę rozszerza na edukację obywatelską w internecie.

W styczniu br. Związek uruchomił Informator Obywatelski - obywatelskieinfo.ngo.pl - serwis edukacyjno-poradniczy, kierowany do osób szukających w sieci praktycznych informacji o swoich prawach i możliwościach dochodzenia ich.

 Celem Informatora Obywatelskiego jest udzielanie wsparcia potrzebującym pomocy w związku 
z nieznajomością przepisów i brakiem umiejętności egzekwowania swoich uprawnień oraz zachęcanie osób doświadczających podobnych trudności do wzajemnej pomocy i samoorganizacji. Serwis adresowany jest również do organizacji pozarządowych i instytucji świadczących pomoc prawną i obywatelską.

 Informator gromadzi podstawą wiedzę o prawach i obowiązkach w różnych obszarach życia codziennego. Podzielony jest na sześć działów tematycznych: rodzina, mieszkania, praca, świadczenia, zadłużenie i dziedziczenie. Każdy dział uwzględnia najważniejsze zagadnienia z nim związane i odpowiedzi na najczęściej zadawane doradcom Biur Porad Obywatelskich zrzeszonych w ZBPO pytania.

 Na stronach serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl znajdziecie Państwo:

·         podstawowe informacje prawne o sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeniach, emeryturach, prawie spadkowym, pomocy społecznej;

·         bieżące wiadomości o istotnych problemach społecznych, o konferencjach, szkoleniach itp.;

·         informacje o zmianach w przepisach prawnych.

 Co ważne, dzięki serwisowi można uzyskać bezpłatną, anonimową poradę obywatelską przez internet.

 Zapraszamy do korzystania z informacji zgromadzonych w serwisie oraz możliwości zadawania pytań on-line.

 Informator Obywatelski powstał w ramach realizacji projektu "Serwis Edukacyjno-Poradniczy: e-przewodnik obywatelski" i współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt powadzą cztery organizacje pozarządowe: Związek Biur Porad Obywatelskich (lider), Stowarzyszenie Klon/Jawor (właściciel portalu ngo.pl), Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego.

 Wszystkie działania podejmowane przez ZBPO i Partnerów służą stworzeniu praktycznego, przyjaznego serwisu wspierającego osoby szukające pomocy w rozwiązywaniu indywidulanych problemów.

 Zachęcamy pozarządowe organizacje poradnicze oraz instytucje zajmujące się poradnictwem dla obywateli do współtworzenia Informatora Obywatelskiego - dodawania wiadomości, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Serdecznie namawiamy do zamawiania bezpłatnego newslettera. Prosimy również o dzielenie się opiniami na temat serwisu poprzez wypełnianie ankiety „Oceń serwis” na stronie obywatelkieinfo.ngo.pl. Będziemy wdzięczni za przekazywanie wszystkim zainteresowanym informacji o powstaniu Informatora Obywatelskiego.

 Zespół Informatora Obywatelskiego

obywatelskieinfo.ngo.pl

 www.obywatelskieinfo.ngo.pl 

Świadomy Obywatel to Obywatel znajacy swoje prawa i obowiązki  
   
Reklama  
 
 
MISJA / WIZJA BIURA PORAD OBYWATELSKICH  
  Misją BPO
Jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. poprzez edukację i aktywizację obywateli oraz zmiany polityki społecznej do zdiagnozowanych potrzeb
Wizja
BPO jest pozarzadową ogranizacją , która w oparciu o profesjonalizm doradców udziela poufnych, kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji pracując wedlug zasad i standardów sieci biur należących do ZBPO.


 
CELE STATUTOWE  
  Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej Organizacji:
Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest:
integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i degradacji społecznej.
Oraz:
1.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym :
- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych
- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe.
2.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
4.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
5. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjno- konsultacyjną i szkoleniową.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8 Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9 Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM